Home Pengurus Yayasan

Pengurus Yayasan

Pengawas : KH. Ilham Nadzir
Pembina : KH. An’im Falahuddin Mahrus
Ketua : KH. Moh. Anwar Manshur
Wakil Ketua  : H. Imam Muhayat Syah, MM
Sekretaris  : HM. Abdul Barr, SH
Wakil Sekretaris : Prof. Dr. Nur Ahid, M.A
Bendahara  : KH. Hasan Zamzami Mahrus
Wakil Bendahara  : KH. Atho’illah Sholahuddin Anwar
Anggota 1. H. Melvin Zainul Asyiqin
  2. H. Muhammad
  3. H. Muhammad Ibrohim
  4. H. Muhammad Syarif Hidyatullah